Osobní asistence, §39 - Osobní asistence

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 27-64 let
 • 65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Lužická 920,46001 Liberec

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením

Služba je určena pro soby ve věku od 7 do 80 let, kteří mají trvalé bydliště v ORP Liberec.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je terénní sociální služba, která pomáhá klientům, žijícím v domácím prostředí, zvládat přirozené praktické situace běžného života.

Cílem osobní asistence je: 

 • podporovat přirozené vazby klientů
 • osvojit, rozvíjet a upevňovat praktické dovednosti klientů, vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti, samostatnosti a seberealizaci
 • podporovat klienty při uplatňování vlastní vůle a jednání na základě vlastních rozhodnutí s vědomím vlastní odpovědnosti
 • pomáhat mladým lidem s tělesným a kombinovaným postižením při studiu a přípravě na budoucí povolání.
 • umožnit lidem s tělesným a kombinovaným postižením začlenění do běžného života a vstup na trh práce

3. Nabízené činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevnění kontaktu s rodinou, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností dovedností)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, k lékaři, na zájmové aktivity apod.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

 • individuální přístup ke klientovi, jeho aktuálním potřebám a požadavkům
 • respektování lidské důstojnosti klienta
 • rovný přístup mezi klientem a pracovníkem 
 • podpora rozvoje schopností klienta

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytované služby je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Výši úhrady naleznete na webových stránkách poskytovatele: www.jedlickuv-ustav-liberec.cz.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70932522

Kontaktní údaje na poskytovatele