Pečovatelská služba - terénní, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Liberec

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • Osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 15-18 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6722018
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Krejčího 1172,46006 Liberec
 • Telefon: 480990122,485133243,485123666
 • E-mail: czasp@czasp.cz
 • Web: www.czasp.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Burianova 969,46006 Liberec
 • Adresa: Krejčího 1172,46006 Liberec
 • Adresa: Borový vrch 1031,46014 Liberec

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

CZaSP je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec za účelem poskytování sociálních služeb občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje dočasnou pomoc jiné fyzické osoby (dále jen „klient“ nebo „uživatel“). Sociální služba je poskytována na území města Liberce a v přilehlých obcích, které mají s CZaSP uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb občanům obce.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Poskytujeme komplex terénních a ambulantních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů v domech a mimo domy s pečovatelskou službou. Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče. Pomáháme také rodinám, které potřebují po přechodnou dobu podporu z důvodu narození 3 a více dětí, v zajištění chodu domácnosti.

Cíle

 • umožnit uživatelům žít běžným způsobem života s individuálně poskytovanou podporou soběstačnosti a s pomocí při zvládání běžných denních úkonů při zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti
 • umožnit uživatelům sociální a společenský kontakt a podporovat tak zachování původních vztahů
 • poskytovat kvalitní odbornou a bezpečnou službu
 • zachovávat a rozvíjet důstojný život uživatelů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a respektování soukromí
 • zajistit rodinám s více dětmi prostřednictvím úkonů spojených především se zajištěním chodu domácnosti časový prostor, aby mohly co nejvíce času věnovat svým dětem a tak zajišťovat jejich zdárný fyzický i psychický vývoj v jejich přirozeném domácím prostředí

 

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba poskytuje a účtuje úkony dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. základní (obligatorní) úkony a dále úkony fakultativní. Fakultativní úkony jsou poskytovány na základě požadavku uživatele při současném odebírání alespoň jednoho základního úkonu. Úkony jsou poskytovány formou ambulantních či terénních služeb.

Ambulantní služby = služby, za kterými uživatel dochází nebo je doprovázen nebo dopravován do zařízení sociálních služeb (PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod).

Terénní služby = služby, které jsou uživateli poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí - v domácnosti uživatelů domů i mimo domy s pečovatelskou službou (PO – NE 5:00 – 24:00 hod).

Základní úkony

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití – ve spolupráci s klientem je poskytnuta pomoc např. přinesením příborů, podáním talířů atd.
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru – pomoc poskytovaná uživateli v jeho bytě, zahrnuje např. podporu při chůzi, podpora stability, zahrnuje i dohled nad uživatelem (užívání léků, zdravotní stav). Podpora jistoty pohybu po vlastním bytě
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc s osobní hygienou se provádí v domácnosti uživatele (terénní služby) v pracovní době

uživatel může docházet do hygienického střediska, které je na každém okrsku CZaSP (ambulantní služby) v pracovní době

při poskytování hygienických úkonů je kladen velký důraz na pocit bezpečí uživatele

 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty základní péče o vlasy se sestává z mytí a sušení vlasů, pokud požaduje uživatel jiné kadeřnické úkony, je možno využít fakultativní služby, které se vztahují ke kadeřnickým úkonům (viz „Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby“)

základní péče o nehty se sestává ze stříhání nehtů na rukou a nohou; pokud jsou na nehtech patrné patologické změny, pracovníci CZaSP odkáží uživatele na pedikérské pracoviště, nebo na zdravotní péči

pedikúra ani manikúra se v CZaSP neposkytuje

 • pomoc při použití WC

 

 

 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy – obědy jsou zajišťovány od externího dodavatele stravy, který ručí za kvalitu stravy, reklamace si vyřizuje uživatel sám; organizace ručí za kvalitu dopravy stravy
 • dovoz nebo donáška jídla – obědy jsou dodávány do domácnosti uživatele v jídlonosiči, který je jeho majetkem; jídlonosič musí být čtyřdílný a uživatel musí mít dvě sady jídlonosičů na výměnu; jídlonosiče si může uživatel zakoupit při sjednávání dovážky obědů, nebo si je může obstarat sám

celková cena za oběd se skládá z ceny za stravu dodávanou externím dodavatelem a z ceny za dovážku stravy (úkon pečovatelské služby)

čas dovážky oběda uživateli je dán zařazením uživatele na trasu rozvozu obědů v době od 10.00 do 14.00 hod.; pro rychlejší předání oběda uživatel předává klíče od vchodu domu pracovníkům CZaSP, předání klíčů je zaznamenáno do formuláře k tomu určeného, který se vypisuje při sociálním šetření a stvrzuje se podpisem jak klienta, tak pracovníka CZaSP, který obědy sjednává

 • pomoc při přípravě jídla a pití – jídlo a pití je připraveno ve spolupráci s uživatelem   
 • příprava a podání jídla a pití – jedná se o situaci, kdy se uživatel sám nedokáže najíst a je nutná pomoc další osoby

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti – zahrnuje základní péči o domácnost např. utírání prachu, vysávání koberců, stírání podlahy, mytí koupelny a WC apod.
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – jsou-li požadované úkony nad rámec běžného úklidu (např. čištění oken), pomůže pracovník sjednat úklid pomocí profesionální úklidové firmy
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy paliva
 • běžné nákupy – tj. nákupy menšího rozsahu; nákup je sepsán na příslušný formulář vč. výše finančních prostředků, které uživatel pečovateli/ce předává; výše předaných finančních prostředků je stvrzena podpisem uživatele i pečovatele/ky; po nákupu pečovatel/ka nákup vyúčtuje (na všechny nakoupené položky doloží účtenku) a opět podpisem stvrdí jak uživatel, tak pracovník správnost vyúčtování

cena je dána součtem času stráveného při sepisování nákupu, při nakupování, při předání a vyúčtování nákupu

 • velký nákup – tj. nákupy většího rozsahu např. týdenní nákup potravin, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

úkon má pevně stanovenou cenu (pro rozlišení jednotlivých druhů nákupů je stanoveno vnitřní pravidlo)

 • jedná se o vyřízení či zařízení jednoho požadavku, např. vyzvednutí léků z lékárny, vyřízení úředních záležitostí uživatele, návštěva uživatele na jeho požádání atp.

úkon je časový

 • praní a žehlení osobního a ložního prádla – prádlo je sváženo do centrální prádelny na okrsku Krejčího, kde se pere a žehlí; v případě potřeby jsou zajištěny drobné opravy prádla na okrsku Borový vrch se prádlo pere v prádelně domu s pečovatelskou službou

v centrální prádelně se nezajišťuje z hygienických důvodů žehlení prádla, které si vypral uživatel v domácích podmínkách

cena za tento úkon je stanovena v Kč za 1kg vypraného a vyžehleného prádla

v domácnosti uživatele je možno prát nebo věšet prádlo či žehlit prádlo v případě, že nějaký důvod brání praní prádla v centrální prádelně; v tomto případě se účtuje časový úkon

větší opravy nebo úpravy prádla a oblečení CZaSP nezajišťuje

praní záclon organizace zajišťuje v rámci doplňkové činnosti (úhrada dle „Ceníku doplňkové činnosti“)

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět – tento úkon je poskytován v rodinách, kde se současně narodily 3 a více dětí
 • doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce apod. – zahrnuje úkony jako: doprovod na lékařské vyšetření, k lékaři, na poštu, na úřad, na denní zájmové, kulturní nebo vzdělávací aktivity; pečovatel/ka je při zajišťování tohoto úkonu uživateli plně k dispozici; spolupracuje s uživatelem, je mu nápomocen/nápomocna např. při otevírání dveří a udržuje s uživatelem neustálý kontakt; pečovatel/ka je povinen/povinna dbát všech dopravních a bezpečnostních předpisů

 

4. Specifika služby

Ambulantní služby = služby, za kterými uživatel dochází nebo je doprovázen nebo dopravován do zařízení sociálních služeb (PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod).

Terénní služby = služby, které jsou uživateli poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí - v domácnosti uživatelů domů i mimo domy s pečovatelskou službou (PO – NE 5:00 – 24:00 hod).

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  5:00-24:00
   Středa  :  5:00-24:00
   Čtvrtek  :  5:00-24:00
   Pondělí  :  5:00-24:00
   Pátek  :  5:00-24:00
   Sobota  :  5:00-24:00
   Neděle  :  5:00-24:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  7:00-15:30
   Středa  :  7:00-15:30
   Čtvrtek  :  7:00-15:30
   Pondělí  :  7:00-15:30
   Pátek  :  7:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

https://www.czasp.cz/dokumenty/cenik_ps.pdf

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní úkony

Na základě žádosti může CZaSP poskytnout další činnosti nad rámec základních pečovatelských úkonů. Nabídka fakultativních služeb a jejich cena je uvedena v platném „Ceníku výše úhrad za poskytování pečovatelské služby“ (viz příloha).

 

 • kadeřnické služby – služby poskytovány v kadeřnickém koutku na adrese:  Krejčího 1173 nebo Burianova 969

 

 • drobné opravy v bytech klientů – opravy jsou zajišťovány v bytech uživatelů v rozsahu určeném nařízením vlády č. 308/2015 Sb., § 4 a násl., v platném znění

 

 • systém pro hlasovou komunikaci a volání v tísni – systém je primárně určen pro akutní komunikaci mezi klientem a pečovatelem/kou v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu klienta

systém funguje na principu veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zajišťovaných mobilním operátorem Vodafone Czech Republic a.s.

klientovi je zapůjčen mobilní telefon CPA Halo, nebo náramkový mobilní telefon Skeeper (na základě předávacího protokolu) s přiděleným uživatelským číslem

klientovi je umožněno neomezené používání hlasové komunikace a krátkých textových zpráv na území České republiky zdarma

 • doprava klientů – zajištění přepravy klientů dle jejich potřeb

doprava se provozuje do vzdálenosti max. 10 km od Liberce

 

 • zápůjčka kompenzačních pomůcek – zapůjčení polohovatelného lůžka nebo mechanického vozíku (dle volné kapacity)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbarierový přístup je pouze v domě s byty zvláštního určení na adrese Krejčího 1172-1174, Liberec, Jinak je bezbariérovost dána  podmínkami bytů jednotlivých klientů v rámci terénních služeb.

V ambulantních službách jsou přístupy do hygienických středisek bezbariér.

Název poskytovatele

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

65100654

Kontaktní údaje na poskytovatele