Pečovatelská služba, §40 - Pečovatelská služba

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jablonné v Podještědí

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2838544
 • Druh služby: §40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Zdislavy z Lemberka 37,47125 Jablonné v Podještědí
 • Telefon: 487 762 292
 • E-mail: dpsjablonne@seznam.cz
 • Web: www.jablonnevp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou obecně osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc a podporu při zabezpečení životních potřeb. Péči poskytujeme zejména seniorům, osobám s chronickým onemocněním a také osobám se zdravotním postižením. Převládající skupinou jsou senioři.

Skupiny uživatelů jsou děleny takto:

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)

 • Dospělí (27 - 64 let)

 • Mladší senioři (65 – 80 let)

 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je uspokojovat potřeby našich uživatelů tak, aby mohli co nejdéle žít v jejich přirozeném prostředí, to znamená doma mezi blízkými a podporovat jejich soběstačnost a vlastní životní styl. Společně tak předcházíme sociálnímu vyloučení, pomáháme při uplatňování práv a při vyřizování osobních záležitostí. Možnosti uživatelů jsou sníženy převážně v oblastech osobní péče a péče o domácnost.

Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí.

 • Podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech

 • Napomáhat příjemcům služby k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí

 • Zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav

  Dále se řídíme těmito pravidly:

 • respektovat soukromí a samostatnost uživatelů služeb – každý uživatel je individualita, která je zvyklá na určitý okruh osob, které se kolem ní pohybují. V rámci komunikace s uživatelem zjišťujeme, jak moc smíme do jeho soukromí zasáhnout, aby mu to nebylo nepříjemné. Usilujeme o zvýšení samostatnosti uživatelů, snažíme se vést je k tomu, že jsou schopni určité činnosti zvládat sami, popřípadě s pomocí pečovatelky.

 • spokojenost samotných uživatelů a jejich blízkých – pokud budou uživatelé spokojeni s poskytováním služeb, udrží si svůj současný životní standard, služba by měla život každého posunout na lepší úroveň. Předpokládá se blízká spolupráce s rodinou uživatele, sociální služba do jisté míry nahrazuje péči rodiny a tím rodině ulehčuje. Blízcí si mohou být jistí, že bude o uživatele postaráno – v rozsahu smlouvy uzavřené s uživatelem.

 • zachovat kontakt s rodinou, blízkými a komunitami – při poskytování služby by rodina, ani blízcí neměli být vyloučeni z dění kolem konkrétního uživatele. Služba by měla uživateli a rodině pomoci, odlehčit, nikoliv omezit.

 • zapojit uživatele do veřejného dění mimo jejich domovy – zprostředkovávat uživateli kontakt s veřejností, veřejným děním. Buď přímo fyzicky, nebo prostřednictvím informací – tištěných, ústně předaných.

 • při poskytování služby zohledňovat návyky uživatelů – snažíme se přizpůsobit návykům uživatele, nic nezakazujeme, pouze doporučujeme. Není možné měnit návyky, které má uživatel zažité několik let.

 • zprostředkovat služby mimo jejich domovy – zařizujeme návštěvy kadeřnice, pedikúry (i v bytě), právní služby, individuální doprava,…

 • zajistit takové služby, aby mohli uživatelé žít v domácím prostředí

 • při zhoršení zdravotního stavu překlenout toto období, aby nemuseli být hospitalizováni – při zjištění, nebo nahlášení zhoršení zdravotního stavu zjišťujeme příčinu a následně, vyžaduje-li to zdravotní stav uživatele a pokud si to uživatel vyžádá, zajistíme odvoz k lékaři, popřípadě se lékař dostaví k uživateli sám. O zhoršení zdravotního stavu, o zdravotních komplikacích informujeme rodinu.

 • napomáhat uživatelům udržet nebo rozvíjet jejich soběstačnost – podporujeme uživatele v tom, aby v průběhu poskytování služeb zůstala zachována jejich soběstačnost, aby zvládali běžné úkony jako doposud, popřípadě jim být nápomocni v tom, aby se naučili a zažili zvládat těchto úkonů více.

 • zapůjčovat kompenzační pomůcky, které napomáhají jejich soběstačnosti – zapůjčujeme kompenzační pomůcky, které uživatelům usnadňují např. pohyb. Příkladem může být nákupní vozík, díky kterému uživatel neztratí kontakt s vnějším prostředí, protože si s podporou vozíku dokáže dojít sám nakoupit, je si jistější, než třeba s hůlkou nebo berlemi.

3. Nabízené činnosti

 • základní sociální poradenství (informace o možnosti využití sociálních dávek, odkazování a pomoc při vyhledávání jiných potřebných služeb a zařízení, poradenství v péči o klienta)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci a při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, koupel ve Středisku osobní hygieny)

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při prípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení; běžné nákupy a pochůzky (do 6kg), velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad 6 kč)); praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy)

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět; doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, k lékaři, na vyšetření, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět; doprovázení na kulturní, zájmové a vzdělávací akce

4. Specifika služby

Pečovatelská služba v Jablonném v Podještědí vznikla v roce 2001, kdy byl otevřen Dům s pečovatelskou službou, kde je zázemí pečovatelské služby. Zřizovatelem je Město Jablonné v Podještědí, jsme jeho organizační složkou. Pečovatelská služba je poskytována v DPS, ve městě a v přilehlých obcích – Lvová, Kněžice, Petrovice, Heřmanice a Postřelná.

Pečovatelská služba v Jablonném v Podještědí poskytuje ambulantní a terénní služby občanům.

       Informace o sociální službě

 • druh: pečovatelská služba

 • forma: ambulantní / terénní

 • kapacita: terénní: 3 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu

                        ambulantní: 1 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu. Jde o počet klientů, kteří mohou být v jeden okamžik obslouženi ve    

                        Středisku osobní hygieny.

 • pracovní doba: Po – Pá: 6:00 – 14:30

          V odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích poskytujeme služby po domluvě s uživatelem nebo rodinou.

 • zázemí PS: Zdislavy z Lemberka 37, 471 25 Jablonné v Podještědí

 

Informovanost

 • v „Katalogu sociálních služeb“

 • webové stránky města

 • informační články v místním zpravodaji

 • letáky, které jsou vyvěšeny v informačním středisku a u lékařů

            osobní kontakt v sídle služby: Zdislavy z Lemberka 37, 471 25 Jablonné v Podještědí

telefonicky: 487 762 292

            e-mailem: dpsjablonne@seznam.cz 

 • v případě zájmu poskytneme podrobnější informace o poskytované službě

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  06:00-14:30
   Úterý  :  06:00-14:30
   Středa  :  06:00-14:30
   Čtvrtek  :  06:00-14:30
   Pátek  :  06:00-14:30
 •  
 • Terénní
  • Sobota  :  08:00-09:00  -  O víkendech a svátcích poskytujeme služby po domluvě s klientem a rodinou.
   Neděle  :  08:00-09:00
   Pondělí  :  06:00-18:00  -  Služba je poskytována ve všední dny od 06:00 do 14:30. Od 14:30 do 18:00 je poskytována po dohodě s klienty a rodinou.
   Úterý  :  06:00-18:00
   Středa  :  06:00-18:00
   Čtvrtek  :  06:00-18:00
   Pátek  :  06:00-18:00  -  .
 •  

Fakultativní činnost

ANO

Dovoz nebo donáška jídla - DPS a město (18 kč úkon), DPS a město dvojice (14 kč úkon), obce (20 kč úkon), obce dvojice (16 kč úkon)

Zapůjčení jídlonosiče (25 kč/kus/měsíc)

Administrativní úkon (30 kč/úkon)

Jídelní lístek při odebírání obědů (3 kč/ks)

Jednoduchý ošetřovatelský úkon - měření KT, teploty, mazání DK (10 kč/úkon)

Prášek na praní a aviváž (5 kč/kg/souprava)

Dohled nad uživatelem v domácnosti (100 kč/hod.)

Příprava klienta k převozu do nemocnice, na vyšetření (15 kč/úkon)

Použití vysavače PS (10 kč/úkon)

Drobné opravy v domácnosti klienta (20 kč/úkon)

Zapůjčení kompenzační pomůcky (dle ceníku)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Jablonné v Podještědí

IČ poskytovatele

00260576

Kontaktní údaje na poskytovatele