Občanská poradna Liberec, §37 - Odborné sociální poradenství

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Česká Lípa, Liberec, Nový Bor, Turnov

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zrakovým postižením
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby v krizi
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby bez přístřeší
 • osoby s chronickým duševním onemocněním - ostatní
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • senioři (snížená soběstačnost z důvodu věku)
 • osoby s mentálním postižením
 • etnické menšiny
 • osoby žijící v sociálně vyloučených místech
 • imigranti a azylanti
 • osoby komerčně zneužívané
 • N_Rodiny s dětmi, popř. mladí lidé do 26 let
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0-5 let
 • 1-6 let
 • 6-14 let
 • 7-10 let
 • 11-15 let
 • 27-59 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9813481
 • Druh služby: §37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Švermova 32,46010 Liberec
 • Telefon: 485 152 070, 775 377 657
 • E-mail: poradna@d-os.net
 • Web: www.d-os.net

Další adresy služby

 • Adresa: Emilie Floriánové 1736,46601 Jablonec nad Nisou
 • Adresa: Dolení 64,51401 Jilemnice
 • Adresa: Havlíčkova 443,47001 Česká Lípa
 • Adresa: Švermova 32,46010 Liberec
 • Adresa: Nad Školou 1675,46311 Liberec
 • Adresa: Wolkerova 446,47301 Nový Bor
 • Adresa: Havlíčkovo nám. 304,46401 Frýdlant
 • Adresa: Žižkova 2031,51101 Turnov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám, které se dostali do nepříznivé životní situace v oblasti rodiny a mezilidských vztazích, v oblasti pracovního práva; lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení, spotřebitelských problémů a zadluženosti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání občanských poraden :

 • Občanská poradna poskytuje rady a pomoc všem, kteří se na ní obrátí
 • je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích.
 • Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo nechopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
 • podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb

 

Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci.

Dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů, poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

3. Nabízené činnosti

Naše služba nabízí tyto činnosti :

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb,

f) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

V občanské poradně poskytujeme poradenství v mnoha oblastech - Nejčastěji se na nás občané obracejí se svými problémy z oblasti bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a náhrady škody, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, sociálních dávek a sociálních služeb, občanského soudního řízení, finanční a rozpočtové problematiky, ochrany spotřebitele, pojištění, veřejné správy, trestního práva, v daleko menší míře pak z oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie a životního prostředí, právního systému EU a ústavního práva.

Občanská poradna, resp. Déčko Liberec z.s., je akreditovaná organizace ministerstvem spravedlnosti pro podávání insolvenčních návrhů. Návrh s klientem zpracujeme, pomůžeme s přípravou nutných podkladů, návrh odešleme na soud a také poskytujeme podporu, pokud je to potřeba, v průběhu vlastního insolvenčního řízení. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Naše organizace nerealizuje fakultativní činnosti.

Architektonická bezbariérovost

ANO

V současné době máme bezbariérový přístup pouze v Jablonci nad Nisou. V případě, že je klient na vozíku nebo nepohyblivý, můžeme konzultovat v jiném veřejném prostoru, který je pro klienta dosažitelný. Pokud je to nezbytné, můžeme s klientem konzultovat také u něho doma, v takovém případě jsou poradci vždy dva.

V případě liberecké poradny jsme schopni klienta na běžném vozíku do našich prostor vyvézt/vynést.

Název poskytovatele

Déčko Liberec z.s.

IČ poskytovatele

68455232

Kontaktní údaje na poskytovatele